Нива на заплащане в България

Д

анните за последните 5 години показват, че почти успоредно с нарастването на БВП на глава от населението (като относителна позиция в ЕС)

се повишава и производителността на труда – от 42 до 45%. В същото време компенсацията на наемния труд в СПС систематично изостава

в сравнение с предходните два показателя. През 2015 г. тя представлява 40% от средноевропейското равнище.

БВП на глава от населението, Номинална производителност на труда на 1 зает, Компенсация на труда на 1 нает – всичките показатели по ППС (ЕС-28 = 100).
Синя линия: БВП/гл.
Червена линия: ПТ/1 зает
Зелена линия: КНТ/1 нает

Т

ова означава, че не са използвани потенциалните възможности за нарастването на доходите от труд в сравнение с приноса на наетите в създаването на БВП. Затова не може да бъде реализирана в оптимален обем една по-ускорена политика на догонване на работните заплати спрямо средноевропейското ниво. Към 2015 г. този потенциал се оценява на минимум допълнителни 888 евро компенсация на 1 нает.

Впрочем ниското участие на наемните работници в разпределението на създадения продукт се установява и от данните за относителния дял на компенсацията на наемния труд в БВП. Средно за 5-годишния период той е 38.8%, като едва през последните две години успява с малко да превиши границата от 40% (съответно 41.0 и 41.3%).

По този показател България е на едно от последните места в ЕС28 (средно 47-48%), а в повечето стари държави-членки той е над 50% от БВП. Очевидно има сериозни проблеми в разпределението, които не могат да бъдат компенсирани в отделни периоди на номинален и реален ръст на доходите от труд.
Осезателно подобрение на жизненото равнище може да се очаква, когато данните на трите показателя се сближат и надминат поне 60% от средното европейско равнище.

Услуги

Като равнище на заплащане в сектора „Услуги“ страната ни изостава в пъти. От друга страна, производителността на труда не е толкова различна, което води до силно подценяване на фактора труд в производствения процес в този сектор.

КНСБ смята, че спешно трябва да се прецизират и изработят лиспващите трудови стандарти, в т.ч. квалификационна скала на персонала с различен брой класификационни степени и дефинирани критерии за тяхното определяне и присъждане по начин, който да доближи стандартите в сектора до европейските в тази област.

Средна работна заплата (СРЗ) в сектор „Услуги“ – 2015 (в евро и Стандарт на покупателната способност – СПС):

Страна СРЗ - евро СРЗ - СПС
България 490 1049
Испания 1904 2111
Естония 1043 1387
Унгария 834 1458
Чехия 979 1546
Словения 1595 1997
Словакия 883 1326
Минималната работна заплата се повиши с 55.5% от началото на 2012г. до сега, но тя остава най-ниска в ЕС-28 – 214.85 евро. В номинален размер изоставаме спрямо Румъния – с 22.3%, а спрямо Люксембург 9 пъти. В стандартна покупателна способност разликата е съответно 13.6% и 3.5 пъти.
Съотнесена към средната работна заплата (941 лв. през трето тримесечие на 2016г.) минималната работна заплата за страната представлява 44.6% от нея. Делът на наетите на брутна минимална работна заплата в страната по официални данни е 14.7%.
Крайно незавидна е и позицията ни на Балканския полуостров по размер на минималната работна заплата.

Минимална работна заплата в евро (източник: ЕВРОСТАТ):

Страна I Полугодие 2012г. II Полугодие 2016г.
България 138.05 214.75
Румъния 161.91 276.34
Гърция 876.62 683.76
Турция 362.84 513.72
Черна Гора - 288.05
Македония - 232.28
Албания - 155.71
Сърбия - 233.37
Хърватска 373.36 414.45
Словения 763.06 790.73

Нашите проучвания

niva-na-zaplashtane-bg

Нива на заплащане в България

Данните за последните 5 години показват, че почти успоредно с нарастването на БВП на глава от населението (като относителна позиция в ЕС) се повишава и производителността на труда …

neravenstvo-back

Разлика на заплащане между мъже и жени

Като цяло, жените печелят по-ниска месечна нетна заплата в сравнение с мъжете (мъже – 715 лв., жени – 630 лв.)…