Разлики в заплащането между мъже и жени

Като цяло, жените печелят по-ниска месечна нетна заплата в сравнение с мъжете (мъже – 715 лв., жени – 630 лв.).

Оценката на разликата в заплащането е около 12%, която е близка до представената от Евростат стойност за България (14.2%).
Жените със заплати в диапазона от 220 до 500 лв. са 43.8%, а мъжете 36.2%.
С работна заплата от 1000 до 2100 лв. са 11,3% от жените, докато при мъжете този дял е двойно по-голям – 23%.
Жените със заплати под 500 лв. доминират, докато при по-високите заплати над 1000 лв. нараства броят на мъжете.

Причини за тези различия

секторна сегрегация, превес на жените в социални услуги, ресторантьорство, търговия, шивашка промишленост, т.е. в отрасли, където заплащането е на изключително ниско ниво и се характеризират като сектори с висок дял на „ниско платени работници”. В икономиката на страната те са общо около 674 хил. лица (30.4% от всички наети).