Искаме 100 лева, защото:

Икономиката ни все още не се е възстановила напълно, а наложената отвън политика на рестрикции и ограничения продължава да оказва негативно влияние върху растежа, общата стагнация и дефлацията, незадоволителното равнище на заетостта, бедността и социалното изключване.

Корпоративните печалби растат, а компенсацията на наемния труд продължава да бъде незадоволителна част от произведения БВП. Искаме промяна в икономическия модел и той трябва да се основава на вътрешното търсене – повишени инвестиционна активност и крайно потребление, справедливо преразпределение и преодоляване на огромните социални и доходни неравенства.

Постоянно ни се натрапва мнимата дилема „или по-висока заетост, или по-високи заплати”. Тази теза е несъстоятелна. Повишението на заплатите и потреблението е основният двигател за възстановяване от продължителната криза.

Нашите аргументи са твърдо против „конкурентоспособност, основана на ниските разходи за труд”. Достойното заплащане на труда е най-важният стимул, който ще окуражи хората да инвестират в собствените си знания и умения, ще ги мотивира за професионално и кариерно развитие – с всички позитивни ефекти върху качеството на заетостта и работните места.

Конвергенцията на заплатите е фундаменталният инструмент за борба със социалния дъмпинг и за намаляване на макроикономическите дисбаланси на общия пазар. Неприемливо е повече да търпим – работници в една и съща компания или в един и същ сектор, за една и съща работа и при приблизително еднаква производителност на труда, да бъдат възмездявани по коренно различен начин, само защото се трудят в различни страни членки на Съюза.

България и страните от Централна и Източна Европа не трябва да бъдат третирани повече като „страните с евтин труд”. От този нов подход ще спечелят всички – и старите и новите държави членки.

Разчитаме на колективното трудово договаряне на всички равнища, за да сложим в нова траектория работните заплати – като се започне от МРЗ за страната и се премине през браншовите и секторни нива на заплащане, да се стигне до фирмените КТД с надграждащи механизми и съвременни системи на заплащане.

Разчитаме особено на европейските мултинационални компании да имат основен принос в преодоляване на различията в заплащането на труда, като промотират социалния диалог и колективното договаряне по всички поделения на компаниите и пренесат добрите практики в секторите и в страните членки.

Европа ни подкрепя

logo-etuc_rvb1365593432

Очакваме кампанията ни да намери силна подкрепа от общоевропейската кампания на Европейската Конфедерация на Профсъюзите „Растящи заплати” и инициативата й за формирането на своеобразен АЛИАНС ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЗАПЛАТИТЕ, който да затвори огромната пропаст в различията между страните членки.

Нашите проучвания

niva-na-zaplashtane-bg

Нива на заплащане в България

Данните за последните 5 години показват, че почти успоредно с нарастването на БВП на глава от населението (като относителна позиция в ЕС) се повишава и производителността на труда …

neravenstvo-back

Разлика на заплащане между мъже и жени

Като цяло, жените печелят по-ниска месечна нетна заплата в сравнение с мъжете (мъже – 715 лв., жени – 630 лв.)…